12" Straight Hemostat

12" Straight Hemostat

Size: 12 inches

Order
12" Straight Hemostat