Medium White Lipped Pythons

Size: 46 - 66"

Species: Leiopython albertisii

Order
Medium White Lipped Pythons